صنایع دستی ناب و سوغات منحصر به فرد گلوگاه را بیشتر بشناسید

با صنایع دستی و سوغات گلوگاه تا چه اندازه آشنا هستید؟  گلوگاه از شهرهای کوچک بسیار زیبا و باستانی استان مازندران بوده که در شرقی ترین نقطه آن قرار گرفته است.این شهر به دلیل اینکه در گذشته میزبان دو سلسه زندیه و قاجاریه بوده که سلسه قاجاریه در نهایت توانستند حکومت خود را در ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)